Home Gîte "le Petit" Villa "le Grand" Warm Welkom Terug Contact

Ecluseaux
Huurvoorwaarden


Graag spreken wij het volgende af:


Reservering

U kunt per e-mail, telefoon of schriftelijk reserveren.
Na reservering ontvangt u van ons een bevestiging welke u per omgaande getekend aan ons dient te retourneren.


Betaling

De aanbetaling (40% van de huursom) vermeerderd met reserverings/administratiekosten (€ 25,-- per boeking) dient binnen 10 dagen na bevestiging van de reservering op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.
Het resterende gedeelte van de huursom (60%) inclusief de borgsom en de kosten voor de schoonmaak dienen uiterlijk 8 weken voor het betrekken van de vakantiewoning te zijn voldaan.
Bij reserveringen binnen 8 weken voor het begin van de huurperiode, dienen de volledige  huursom en de borgsom te worden voldaan binnen 10 dagen na reservering.
Na ontvangst van de totale huursom, ontvangt u van ons een routebeschrijving naar uw vakantiehuis.
De vermelde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief elektriciteit en water (bij een normaal verbruik).
Wanneer verschuldigde bedragen niet tijdig zijn ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De eigenaar is dan gerechtigd de annuleringskosten, als omschreven in deze voorwaarden, in rekening te brengen.
Na annulering is de eigenaar gerechtigd het gehuurde direct aan een andere partij te verhuren.


Bijkomende kosten:

De kosten voor de eindschoonmaak zijn verplicht.
Verwarmingskosten van oktober t/m mei zijn verplicht.


Borgsom

De borgsom wordt uiterlijk 7 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de kosten van toegebrachte schade, defecten en/of ontbrekende inventaris of buitenproportioneel verbruik van elektriciteit. Tevens worden de eventueel gemaakte kosten voor maaltijden en wijnen verrekend.


Verblijf

De huurperiode loopt van zaterdag tot zaterdag.
U arriveert tussen 16.00 en 20.00 uur en vertrekt tussen 7.00 en 10.00 uur.
In overleg is het mogelijk om vroeger te vertrekken.


Verplichtingen van de eigenaar

De eigenaar draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.


Verplichtingen van de huurder

- In de woning is overnachting door het aantal personen, die bij de reservering zijn opgegeven, toegestaan. Bij  overtreding
  wordt de huurovereenkomst ontbonden en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd. Huurder blijft de volledige
  huursom verschuldigd.
- Bij reservering dienen de namen, incl. het geboortejaar, van het aantal personen aan ons doorgegeven te worden die van
  de woning gebruik zullen maken. Wanneer hier wijzigingen in ontstaan, dient u ons hiervan direct op de hoogte te stellen.
- Het is niet toegestaan personen in de woning toe te laten, anders dan de beheerder en eventueel door hem aangewezen
  personen of vrienden, kennissen of familie van de huurder.
- Het is niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen
- De woning dient bij het verlaten afgesloten te worden. Bij diefstal of vermissing als gevolg van het niet nakomen van de
  instructies zal huurder voor de schade aansprakelijk worden gesteld.
- Er mag niet gerookt worden in de woning.
- Groepen onder 21 jaar zijn niet toegestaan.
- Normaal gebruik van elektra is in de periode juni – september kosteloos. Indien uit de meterstanden blijkt dat er sprake is
  van buitenproportioneel hoog verbruik dan zullen daarvoor kosten in rekening worden gebracht
- Er mag niet gekampeerd worden op het gehuurde terrein.


Oplevering van de woning

- De woning wordt na afloop van het verblijf door de huurder netjes en “bezemschoon” opgeleverd.
- Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten.
- De vaatwasser en de koelkast dienen uitgeruimd te zijn.
- Schade, defecten of vermissingen worden direct door de huurder aan de eigenaar gemeld. Huurder is aansprakelijk voor
  alle schade, defecten of vermissingen die door toedoen van de huurder zijn toegebracht.
- Kosten in verband met schade, defecten of vermissingen door toedoen van de huurder zullen op de borgsom worden
  ingehouden.
- Ingeval de kosten hoger zijn dan de borgsom is de huurder verplicht, binnen 5 dagen nadat een schadeclaim van de
  eigenaar is ontvangen, de kosten te hebben voldaan aan de eigenaar.Zwembad
In de regel zijn de zwembaden in gebruik van mei tot eind september, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het zwembad is alleen toegankelijk voor de huurders en - bij gemeenschappelijk gebruik - de verhuurder/eigenaar.
Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken.
Bij een ongeval kunnen de eigenaar/verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld.
Dit geldt ook voor ongevallen in of om het huis.Annulering door Ecluseaux
Als wij door onvoorziene omstandigheden (natuurramp, overstroming, staking, overlijden van de eigenaar etc.) genoodzaakt zijn het gereserveerde vakantiehuis te annuleren, zullen wij in overleg met u een alternatief proberen te vinden van soortgelijke aard en prijs.
Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, dan worden de betaalde huursom en reserveringskosten terugbetaald, echter altijd zonder vergoeding van welke schade dan ook.Annulering door huurder
Annuleringen, om welke reden dan ook, moeten telefonisch aan ons worden doorgegeven en schriftelijk worden bevestigd.
De annuleringskosten bedragen:
Bij annulering tot 8 weken voor de dag van aankomst: 40% van de huursom, zijnde de aanbetaling.
Bij annulering vanaf 8 weken tot 4 weken voor de dag aankomst: 75% van de huursom
Bij annulering vanaf 4 weken tot de dag van aankomst: de volledige huursom.
Wij adviseren u om zowel een annuleringsverzekering als een reisverzekering af te sluiten.Aansprakelijkheid
De huurder/bewoner en diegenen die zijnentwege in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis verblijven, is volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan de woning, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren.
De huurder dient na te gaan in hoeverre zijn WA-verzekering dekking biedt voor door hem veroorzaakte schade aan het gehuurde vakantieverblijf.
Indien deze verzekering geen of onvoldoende dekking biedt, dient de huurder voor voldoende dekking te zorgen.  Onze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten zich hierin desondanks onvolkomenheden bevinden, dan kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.Problemen/klachten
Onze woningen worden regelmatig door ons gecontroleerd. Subjectieve criteria zoals rust, privacy en mooi uitzicht kunnen wij nooit garanderen.
Het kan natuurlijk zijn dat er naar uw mening iets niet in orde is. In dat geval wendt u zich in eerste instantie tot de huiseigenaar.
Het voortijdig verlaten van de woning, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, ontslaat ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de huursom overschrijden.
Klachten achteraf worden door ons niet in behandeling genomen.